REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW Partner 4 Rent Sp. z o.o.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa szczegółowe warunki umów najmu samochodów zawieranych przez Partner 4 rent Sp. z o.o. w ramach Wypożyczalni Samochodów w każdy sposób. Regulamin stosuje się do wszystkich w/w umów najmu chyba, że umowa stanowi inaczej. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Integralną częścią Regulaminu jest Cennik stanowiący Załącznik nr 1 (zwany dalej Cennikiem).

3. W razie sprzeczności umowy i Regulaminu strony związane są umową.

4. Strony:

 • a. Klient (Najemca): konsument oraz przedsiębiorca (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą)
 • b. Wynajmujący: PARTNER 4 Rent Sp. z o.o.

5. Najemcą samochodu i osobą uprawnioną do kierowania samochodem może zostać osoba, która ukończyła 21 lata, posiada ważny dowód osobisty (w przypadku obcokrajowca – ważny paszport) oraz od co najmniej roku posiada ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy. Wymogi wskazane w niniejszym punkcie obowiązują przez cały okres trwania umowy najmu. W razie stwierdzenia niespełnienia przez Najemcę lub/ i osobę wpisaną w umowie najmu w pozycji „NAJEMCA” wymogów wskazanych w niniejszym punkcie Wynajmujący będzie uprawniony do wypowiedzenia umowy najmu w trybie natychmiastowym i zażądania kary umownej określonej w Cenniku.

6. Samochód może być kierowany przez spełniającą wymogi określone w odpowiednio pkt. 5 Regulaminu osobę wymienioną w umowie najmu w pozycji “NAJEMCA”. Osoba upoważniona pisemnie przez Wynajmującego do prowadzenia samochodu również musi spełniać wymogi określone w odpowiednio pkt. 5. Wynajęty samochód nie może być podnajęty lub odstąpiony innej osobie do używania bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego. Samochód nie może także zostać oddany przez Najemcę osobie niewymienionej w umowie najmu, jako kierujący pojazdem.

7. W razie odwołania przez Najemcę upoważnienia dla osoby uprawnionej do prowadzenia pojazdu Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Wynajmującego o tej zmianie. W wypadku zaniechania bezzwłocznego powiadomienia Najemca jest odpowiedzialny za szkodę, jaką poniósł Wynajmujący w związku z brakiem wiedzy o w/w odwołaniu upoważnienia.

8. Najemca zapewni, aby postanowienia Regulaminu lub / i umowy najmu dotyczące obowiązków Najemcy oraz zasad zachowania się w razie wypadku lub awarii samochodu były przestrzegane także przez osoby upoważnione przez niego lub Wynajmującego do kierowania samochodem pod rygorem odpowiedzialności Najemcy za ewentualne szkody poniesione przez Wynajmującego, a także zapozna każdorazowo osobę kierującą pojazdem z obowiązkami związanymi z eksploatacją samochodu.

9. Bieg okresu najmu rozpoczyna się od daty określonej w umowie najmu lub od daty przekazania pojazdu chyba, że strony postanowią inaczej. Doba wynajmu samochody Wypożyczalni wynosi 25 godzin – jest to to czas od 08:00 do 09:00 w dniu następnym

10. Limit dzienny przebiegu ustala się na 150 km, przebieg powyżej limitu – dopłata 0,25 PLN za 1 km.

11. W wypadku, jeśli Wynajmujący po podpisaniu umowy najmu podejmie decyzję o wydłużeniu lub skróceniu Umowy lub o przesunięciu terminu przekazania pojazdu, z jakichkolwiek przyczyn, zawiadomi niezwłocznie Najemcę i strony wspólnie postanowią o zmianie warunków Umowy i terminie przekazania pojazdu. Przedłużenie Umowy najmu wymaga pisemnego oświadczenie klienta oraz podpisania A

12. W przewidzianych Regulaminem wypadkach obciążenia karą umowną, Wynajmujący ma prawo żądać od Najemcy zapłaty odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda poniesiona przez Wynajmującego przewyższa wartość kary umownej.

13. O ile nie ustalono inaczej, wszelkie należności za najem pojazdu Najemca zobowiązany jest regulować bezgotówkowo dokonując wpłaty na rachunek bankowy firmy PARTNER 4 Rent Sp. zo.o.

14. Wynajmujący nie odpowiada za rzeczy pozostawione w wynajętym samochodzie.

 

OBOWIĄZKI NAJEMCY

Zasady użytkowania pojazdu

Wynajmujący nie bierze odpowiedzialności za kradzież lub uszkodzenia mechaniczne elementów samochodu, powstałe w wyniku niespełnienia przez Najemcę obowiązków wymienionych w niniejszym rozdziale.

15. W czasie użytkowania Najemca lub każdorazowa osoba kierująca pojazdem zobowiązane są do:

 • a. Posiadania przy sobie ważnych dokumentów, wymaganych przez kontrolę ruchu drogowego (ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy, dowód rejestracyjny, polisa OC, zaświadczenie o wynajęciu samochodu, zaświadczenie lekarskie, jeśli jest wymagane);
 • b. Zabezpieczenia samochodu i wyposażenia przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie samochodu oraz włączanie wszystkich urządzeń antykradzieżowych; staranne zabezpieczenie poza pojazdem dokumentów oraz kluczyków, a także zdejmowanie panelu z radia i nie pozostawianie go w samochodzie, w czasie dłuższych postojów dłuższych od dwóch godzin oraz na zakończenie pracy pozostawienie samochodu na parkingu strzeżonym na własny koszt);
 • c. Wykonywania własnym kosztem i staraniem obsługi codziennej samochodu (sprawdzanie i uzupełnianie oleju silnikowego, płynu chłodzącego, płynu hamulcowego, płynu do spryskiwaczy, sprawdzanie ciśnienia w ogumieniu i stanu ogumienia, działania świateł sygnalizacyjnych, mijania i drogowych),
 • d. Stosowania w samochodach rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika, podaną w dowodzie rejestracyjnym oraz w dokumentacji technicznej pojazdu;
 • e. Utrzymywania samochodu w należytej czystości. – w tym w szczególności wynikające z transportu środków brudzących i o intensywnym zapachu.
 • f. Parkowania samochodu w na parkingach strzeżonych w przypadku postoju dłuższego niż 1 godzina.

16. Przemieszczanie wynajętego pojazdu poza granicę RP jest dopuszczalne, pod warunkiem uprzedniego wyrażenia przez Wynajmującego w formie pisemnej zgody udzielonej na wniosek Najemcy. Wyjazd poza granicę Polski możliwy jest do wszystkich krajów Unii Europejskiej, Szwajcarii, Norwegii oraz Chorwacji, po uprzednim otrzymaniu pisemnej zgody. Fakt wyjazdu należy zgłosić do PARTNER 4  Rent  Sp. zo.o. przed odbiorem samochodu. W przypadku naruszenia przez Najemcę zasad określonych w pkt. 14 Regulaminu Najemca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w kwocie wskazanej w Cenniku, a w razie zajścia konieczności napraw bądź holowania samochodu poza granicami Najemcę będą obciążać ponadto wszelkie powstałe z tego tytułu koszty

W szczególności zabrania się:

 • a. Holowania innych pojazdów wynajmowanym samochodem,
 • b. Przekraczania dopuszczalnej ładowności,
 • c. Palenia tytoniu w samochodzie,
 • d. Dokonywania w wynajętym samochodzie przeróbek czy innych zmian sprzecznych z jego właściwościami i przeznaczeniem bez zgody Wynajmującego.
 • e. Przewożenia wewnątrz samochodu jakichkolwiek zwierząt.

W przypadku naruszenia postanowień niniejszego punktu Najemca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości określonej w Cenniku. W przypadku wprowadzenia w wynajętym samochodzie zmian, o których mowa w ppkt d) niniejszego punktu Wynajmujący zastrzega sobie prawo obciążenia Najemcy kosztami przywrócenia stanu poprzedniego oraz domagania się zapłaty za utratę wartości pojazdu spowodowaną przeróbkami.

18. Wynajmujący bądź inne osoby przez niego uprawnione, ma prawo do kontrolowania w godzinach pracy Najemcy, sposobu wykorzystania i stanu pojazdu oraz dokumentów Najemcy związanych z powyższymi okolicznościami, zaś Najemca ma obowiązek umożliwienia kontroli oraz udostępnienia dokumentów.

19. W przypadku, gdy Wynajmujący udostępnia Najemcy wraz z pojazdem akcesoria lub dodatkowe wyposażenie pojazdu (fotelik dziecięcy, bagażnik dachowy, przenośną nawigację GPS itp.), Najemca ponosi wyłączną odpowiedzialność za właściwy montaż oraz prawidłowy i zgodny z przeznaczeniem sposób korzystania z akcesoriów oraz wyposażenia dodatkowego.

 

OPŁATY

20. Opłata za wynajem pobierana jest z góry wg stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu.

21Kaucja

 • a. Przy wynajmie długoterminowym KAUCJA jest równa kwocie miesięcznego czynszu wynajęcia. Przy odbiorze samochodu Najemca ma obowiązek zapłaty z góry czynszu wynajęcia za pierwsze 30 dni oraz ma obowiązek wpłaty KAUCJI. Dalsze płatności muszą być dokonywane najpóźniej do 5 każdego miesiąca (do tej daty muszą być środki na koncie PARTNER 4 Rent). Opóźnianie płatności powoduje zwiększenia kaucji o minimum 30%.
 • b. Przy wynajmie na okres krótszy, od 5 do 30 dni, Wynajmujący wymaga od Najemcy KAUCJI w wysokości podwójnej wartości kwoty za wynajęcie, nie więcej jednak niż kwota miesięcznego wynajęcia danego auta. Przy odbiorze samochodu Najemca ma obowiązek zapłaty z góry czynszu wynajęcia oraz ma obowiązek wpłaty KAUCJI.
 • c. Przy wynajmie na okres od 1 godziny do 5 dni Wynajmujący wymaga od Najemcy KAUCJI w wysokości 1000 PLN.
 • d. Kaucja podlega całkowitemu lub częściowemu zwrotowi przy rozliczeniu się z Najemcą podczas zwrotu samochodu. Najemca ponosi całkowity koszt uszkodzeń: koła, zawieszenia, szyby, instalacji radiowa oraz uszkodzeń związanych z aktami wandalizmu.

22. Zaliczka wpłacona dla celów rezerwacji auta nie podlega zwrotowi, jeśli Najemca nie wynajmie samochodu lub jeśli nie odwoła rezerwacji min 24 godziny przed przewidywana datą odbioru.

23. Wynajem powinien zacząć się i skończyć w punktach, miejscach i pod adresami. wyszczególnionymi przez Wynajmującego w godzinach do 15.30 w dniach od poniedziałku do piątku.

24. Przedterminowe zerwanie umowy najmu (wariant długoterminowy) – wiąże się z utratą przez Najemcę wpłaconej kaucji.

25. Czynsz za najem naliczany jest za całą dobę lub zgodnie z cennikiem Wypożyczalni umieszczonym na stronie www.partner4rent.pl. Opóźnienie w zwrocie samochodu do 1 godzinę ponad wynikający z umowy czas nie powoduje naliczenia odpłatności za kolejną dobę najmu.

26. Najemcę obciążają wszelkie koszty związane z międzynarodowymi przelewami należności uiszczanych w ramach umowy najmu.

27. W przypadku braku terminowej zapłaty czynszu najmu, co najmniej za jeden okres płatności, Wynajmujący może, bez dodatkowego wezwania Najemcy do zapłaty i bez wyznaczania dodatkowego terminu zapłaty, wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym oraz obciążyć Najemcę odsetkami w wysokości ustawowej za każdy dzień opóźnienia w zapłacie.

 

ZWROT LUB WYMIANA POJAZDU

28. Najemca jest zobowiązany po zakończeniu obowiązywania umowy najmu, zwrócić pojazd do ustalonego przez Najemcę i Wynajmującego miejsca w określonym przez nich terminie. W przypadku zwrotu pojazdu poza siedzibą oddziału, w którym nastąpiło wydanie pojazdu Najemca zobowiązany jest do uiszczenia opłaty dodatkowej zgodnie z cennikiem.

29. Zwrot pojazdu w oddziale PARTNER 4 Rent Sp. zo.o. poza godzinami pracy biura lub w innej lokalizacji jest możliwy tylko po uzyskaniu zgody Wynajmującego. Najemca jest odpowiedzialny za wszystkie uszkodzenia pojazdu inne niż te, które zostały odnotowane i zaakceptowane przez Najemcę w Protokole przekazania pojazdu.

30. Przedłużenie okresu najmu wymaga zgody Wynajmującego. Zamiar przedłużenia okresu najmu samochodu musi być zgłoszony, co najmniej na 12 godzin przed upływem terminu zwrotu. Przedłużenie okresu najmu o 24 godziny wymaga uzgodnienia drogą mailową lub faksem, może być też dokonane w każdym oddziale Wynajmującego. Przedłużenie najmu na okres dłuższy niż 24 godziny musi być dokonane w jednym z oddziałów Wynajmującego.

31. Brak zgłoszenia zamiaru przedłużenia najmu samochodu i nie zwrócenie samochodu w ciągu 24 godzin od momentu zakończenia umowy najmu traktowane jest, jako przywłaszczenie samochodu (przestępstwo z art. 284 kodeksu karnego) i zgłoszone zostaje Policji.

32. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy najmu powinno nastąpić z zachowaniem formy pisemnej listem poleconym albo faksem.

33. W przypadku rozwiązania umowy najmu bez zachowania okresu wypowiedzenia Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego wskazania miejsca postoju wynajmowanego pojazdu oraz do jego zwrotu do miejsca uprzednio ustalonego przez Najemcę i Wynajmującego w terminie nie dłuższym niż 12 godzin. Jeżeli samochód zostanie zwrócony w miejscu innym, niż to zostało ustalone w chwili rozpoczęcia najmu, Wynajmujący ma prawo obciążyć Najemcę kosztami transportu samochodu do w/w ustalonego między stronami miejsca.

34. W wypadku zwłoki w zwrocie samochodu Najemca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości określonej w Cenniku za każdą dobę zwłoki w zwrocie przedmiotu najmu. W przypadku braku terminowego zwrotu samochodu, Wynajmujący upoważniony jest do odbioru samochodu, kluczyków, polisy, dokumentów pojazdu od Najemcy oraz do obciążenia Najemcy pełnymi kosztami poniesionymi w celu odbioru samochodu.

35. Najemca zobowiązany jest do zwrócenia samochodu z taką samą ilością paliwa, jaką otrzymał przy odbiorze samochodu.

36. Niezwłocznie po dokonaniu zwrotu lub wymiany użytkowanego przez Najemcę samochodu albo po otrzymaniu przez Wynajmującego decyzji ubezpieczyciela o odmowie wypłaty odszkodowania Wynajmujący zastrzega sobie prawo do obciążenia Najemcy następującymi kosztami:

 • a. Braków w wyposażeniu samochodu lub jego części opisanych w Protokole przekazania samochodu oraz odszkodowaniem za ponad normalne zużycie samochodu wewnątrz lub na zewnątrz,
 • b. Szkód spowodowanych niewłaściwą eksploatacją samochodu lub zaniedbaniem Najemcy, a nie wynikających z ryzyka objętego polisą ubezpieczeniową (np. uszkodzone lusterka, popękane reflektory, drobne uszkodzenia elementów karoserii),
 • c. Szkód rzeczywistych, nie zgłoszonych przez Najemcę ubezpieczycielowi z chwilą ich zaistnienia lub szkód nie objętych odpowiedzialnością ubezpieczyciela,
 • d. Szkód rzeczywistych w sytuacji, gdy Wynajmujący nie uzyska – mimo dołożenia należytej staranności – odszkodowania od swojego zakładu ubezpieczeniowego, a przyczyny skutecznej odmowy wypłaty odszkodowania są zawinione przez Najemcę,
 • e. Likwidacji szkód, za które Najemca ponosi odpowiedzialność na podstawie ogólnych przepisów prawa oraz kosztami przywrócenia pojazdu do stanu odpowiadającemu normalnemu zużyciu w tym kosztów myjni i prania tapicerki
 • f. Odszkodowaniem za utratę wartości pojazdu na skutek wypadku w razie, gdy przyczyna wypadku była zawiniona lub częściowo zawiniona przez Najemcę, osobę kierującą pojazdem czy pasażera pojazdu albo za utratę wartości pojazdu w wyniku dokonania bez zgody Wynajmującego przeróbek czy innych zmian sprzecznych z właściwościami i przeznaczeniem pojazdu.

37. Najemca na podstawie ogólnych przepisów prawa ponosi odpowiedzialność za brak części i wyposażenia jak również wynikłą z jego winy szkodę na skutek niewłaściwego użytkowania i zabezpieczenia samochodu oraz utraty dokumentów.

38. W przypadku zagubienia przez Najemcę: jednego z wymienionych elementów: dowodu, tablicy rejestracyjnej, polisy, kluczyków samochodu lub elementów wskazanych w Cenniku Najemca zostanie obciążony opłatami przewidzianymi w Cenniku.

 

SERWIS, PRZEGLĄDY NAPRAWY

39. Najemca przyjmuje do wiadomości konieczność udostępnienia Wynajmującemu samochodu w celu wykonania przeglądu okresowego przy wskazaniach licznika kilometrów zgodnie z Rejestrem Obsługi Pojazdu lub podanych na Protokole Przekazania Samochodu (tolerancja +/- 500 km), w miejscu i czasie uzgodnionym z Wynajmującym (w razie wątpliwości należy skontaktować się z Infolinią Techniczną PARTNER 4 Rent Sp. z o.o.: (+48) 666 40 99 50. W razie udostępnienia samochodu do wykonania przeglądu przy wyższych wskazaniach licznika kilometrów lub nieudostępnienia go w ogóle Najemca zostanie obciążony pełnymi kosztami przeglądu oraz będzie zobowiązany do wyrównania Wynajmującemu straty, jaką ten poniósł przez zaniedbanie Najemcy (np. utrata gwarancji na samochód, opłata wg Cennika).

40. Najemca nie jest upoważniony do zlecania napraw, poprawek, przeróbek, przeglądów ani innych czynności naprawczych i obsługowych wynajmowanego samochodu na koszt Wynajmującego, bez pisemnej zgody Wynajmującego. W razie awarii, wypadku drogowego samochodu w okresie użytkowania pojazdu Najemca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Wynajmującego (Infolinią Techniczną PARTNER 4 Rent Sp. z o.o.: (+48) 666 40 99 50 oraz postępować zgodnie ze wskazówkami Wynajmującego. Jeżeli usterka może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego lub doprowadzić do dalszego uszkodzenia samochodu zabrania się kontynuowania dalszej jazdy do czasu jej usunięcia. Najemca może naprawić samochód we własnym zakresie wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Wynajmującego odnośnie miejsca oraz zakresu naprawy. Wówczas zobowiązany jest do przedłożenia rachunków za wykonaną usługę, zwrotu wymienionych części oraz złożenia oświadczenia z opisem okoliczności powstania awarii.

41. Wynajmujący po stwierdzeniu zasadności dokonanej naprawy i braku winy Najemcy w przyczynach awarii zwraca wszystkie koszty udokumentowane rachunkami.

 

USZKODZENIE, WYPADEK, KRADZIEŻ SAMOCHODU – PROCEDURA POSTĘPOWANIA

42. W razie uszkodzenia pojazdu, wypadku, kradzieży samochodu, uszkodzenia samochodu w wyniku włamania lub innego czynu zabronionego, utraty kluczyków do pojazdu Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu Wynajmującemu, poprzez skontaktowanie się z Infolinią Techniczną PARTNER 4 Rent Sp. z o.o. (+48) 666 40 99 50.  oraz postępowania według otrzymanych instrukcji, w tym przede wszystkim zgłoszenia szkody do Ubezpieczyciela wskazanego na polisie ubezpieczeniowej, a także do natychmiastowego wezwania Policji.

43. W Wypadku nie powiadomienia Wynajmującego o zdarzeniach wymienionych w pkt 36, Najemca zostanie obciążony całkowitymi kosztami naprawy samochodu oraz innymi kosztami związanymi z naprawą, które poniesie Wynajmujący.

 

OBOWIĄZKI WYNAJMUJĄCEGO

44. O ile w umowie najmu nie postanowiono inaczej, Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Najemcę na skutek awarii samochodu, uszkodzenia samochodu, wypadku, chyba, że szkoda powstała w związku z nienależytym wykonaniem przez Wynajmującego jego obowiązków.

45. Wynajmujący, w wypadku unieruchomienia wynajmowanego samochodu na okres dłuższy niż 24 godziny, zapewni Najemcy samochód zastępczy o ile:

 • a. Umowa najmu obejmuje opcję dostarczenia samochodu na wypadek awarii,
 • b. Wynajmujący będzie dysponował pojazdem, który może być przekazany Najemcy.

Za okres oczekiwania na samochód zastępczy Najemca nie uiszcza czynszu za najem samochodu. W wypadku, jeżeli samochód zastępczy posiada niższy standard wysokość czynszu ulega odpowiedniemu obniżeniu.

Udostępnienie samochodu zastępczego, nie nastąpi w razie:

 • a. Wystąpienia choćby jednego ze zdarzeń: utraty dowodu rejestracyjnego, polisy ubezpieczeniowej, kluczyków od samochodu, tablic(y) rejestracyjnej
 • b. Unieruchomienia wynajętego pojazdu poza terytorium RP.

 

UBEZPIECZENIE POJAZDÓW

46. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o ,,opłacie w związku ze zdarzeniem” należy przez to rozumieć opłatę, którą Najemca winien uiścić na rzecz Wynajmującego niezależnie od winy Najemcy oraz niezależnie od wysokości szkody Wynajmującego i od wysokości odszkodowania otrzymanego przez Wynajmującego. Niezależnie od w/w opłaty Wynajmujący jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych

47. Samochód posiada wymagane ubezpieczenie zwalniającego Najemcę (osobę kierującą pojazdem) od odpowiedzialności cywilnej w przypadku kolizji z wyjątkiem:

 • a. Umyślnego uszkodzenia pojazdu,
 • b. Uszkodzenia podczas prowadzenia w stanie po spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwym, po użyciu narkotyków lub środków psychotropowych oraz/lub bez ważnego prawa jazdy,
 • c. Uszkodzenia pojazdu w razie przekroczenia dopuszczalnej prędkości o co najmniej 30 km/godz. albo też w razie dopuszczenia się innego rażącego naruszenia przepisów ruchu drogowego (Ubezpieczyciel zastrzega wówczas udział własny ubezpieczonego – franszyzę lub dochodzi do całkowitego wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkodę),
 • d. Przypadku, jeżeli kierowca zbiegł z miejsca wypadku,
 • e. Szkody powstałej, gdy osobą kierującą była osoba nieupoważniona przez Wynajmującego do prowadzenia samochodu,
 • f. Wszystkich szkód częściowych nie rozliczanych w ciężar polisy OC sprawcy (Najemca zostanie obciążony opłatą administracyjną w związku ze zdarzeniem, zgodnie z załączonym cennikiem),
 • g. Kradzieży samochodu, w przypadku, gdy Najemca nie jest w stanie dostarczyć kluczyków lub/i dowodu rejestracyjnego skradzionego pojazdu – całkowity koszt ponosi Najemca,
 • h. Kradzieży samochodu, w którym nie zostały uruchomione wszystkie zamontowane w nim urządzenia antykradzieżowe – całkowity koszt ponosi Najemca,
 • i. Kradzieży pojazdu, jego wyposażenia oraz uszkodzenia pojazdu lub jego wyposażenia wskutek próby kradzieży, jeżeli do zdarzenia doszło poza parkingiem strzeżonym w czasie postoju dłuższym niż 1 godzina – całkowity koszt ponosi Najemca. Zgodnie z niniejszym Regulaminem Najemca ma obowiązek parkowania pojazdu na parkingach strzeżonych w czasie przerw w pracy dłużnych niż 1 godzina. 
 • j. Kradzieży pojazdu, jego wyposażenia oraz uszkodzenia pojazdu lub jego wyposażenia wskutek próby kradzieży, jeżeli do zdarzenia doszło poza obszarem Unii Europejskiej,
 • k. Włamania, w wyniku którego skradziono radio wraz z panelem – całkowity koszt ponosi Najemca,
 • l. Innych szczególnych przypadków wynikających z ogólnych warunków umów ubezpieczeniowych lub z polis.

W w/w przypadkach szkody pokrywane są całkowicie lub częściowo przez Najemcę. Najemca jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami polisy, ogólnymi warunkami umów ubezpieczenia samochodu oraz zmianami w ogólnych warunkach umów ubezpieczenia samochodu i przestrzegać zawartych w warunkach postanowień, a w przypadku udostępnienia pojazdu – ponadto poinstruować osobę kierującą pojazdem o obowiązkach wynikających z w/w dokumentów – pod rygorem odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę. Treść aktualnych ogólnych warunków umowy ubezpieczenia dostępna jest na stronie www.partner4rent.pl/regulamin. Ponadto na życzenie Najemcy treść aktualnych ogólnych warunków umowy ubezpieczenia jest udostępniana Najemcy przed zawarciem umowy najmu. Po zawarciu umowy Najemca może zapoznać się z aktualnymi ogólnymi warunkami umowy ubezpieczenia w oddziale Wynajmującego.

48. Samochody mogą być ubezpieczone od Odpowiedzialności Cywilnej w ruchu zagranicznym (tzw. Zielona Karta). Ubezpieczenie to może być wydane po zgłoszeniu faktu wyjazdu za granicę Wynajmującemu przez Najemcę minimum na 24 godziny przed rozpoczęciem wynajmu..

49. Samochody posiadają wymagane przez zakład ubezpieczeniowy zabezpieczenia antykradzieżowe.

 

Podpis osoby reprezentującej PARTNER 4 Rent Sp. z o.o.

 


 

Załącznik nr 1 do REGULAMINU

CENNIK, TABELA OPŁAT ADMINISTRACYJNYCH, KARY UMOWNE

 Opis zdarzenia  Wartość
 Podane ceny są cenami netto – należy do nich doliczyć obowiązującą stawkę podatku VAT
 Całkowita utrata kaucji:

 1. Kradzież, dekompletacja lub dowolne uszkodzenie samochodu
 2. Zgubienie kluczyków lub Dowodu Rejestracyjnego
 3. Demontaż części wyposażenia samochodu lub dokonanie innych przeróbek czy zmian bez zgody Wynajmującego
 4. Brak Panelu radia
A. Uszkodzenie kluczyka  850 PLN
B. Utrata lub zniszczenie pilota do alarmu  320 PLN
C. Brak dokumentów technicznych (Rejestr Obsługi Pojazdu, Książka Gwarancyjna, Instrukcja Obsługi)  480 PLN
D. Brak dowodu rejestracyjnego, polisy ubezpieczeniowej, tablicy rejestracyjnej lub naklejki rejestracyjnej na szybie  420 PLN
E. Dostarczenie kluczyków zapasowych 80 zł plus 3 PLN za każdy kilometr dojazdu służb technicznych  PARTNER4Rent
F. Mycie i czyszczenie samochodu  250 PLN
G. Brak kołpaka nieoryginalnego   80 PLN
H. Brak kołpaka oryginalnego  140 PLN
I. Brak części wyposażenia samochodu niewymienionych w cenniku opłata w/g cennika producenta + 35%
J. Utrata gwarancji na samochód z winy Najemcy (osoby kierującej pojazdem) 2500PLN
K. Palenie tytoniu w samochodzie – kara umowna   250PLN
L. Przewożenie zwierząt wewnątrz samochodu – kara umowna

 


Pobierz regulamin PDF

Zadzwoń i zamów